Informace týkající se přítomnosti dětí v MŠ a ZŠ ve školním roce 2020/ 2021 v souvislosti s vydaným “Manuálem” MŠMT

Vážení rodiče,

věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím informacím. Dne 17. 8. 2020 vydalo MŠMT manuál týkající se provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/ 2021 vzhledem ke COVIDU-19. Jeho aktualizovanou podobu si můžete pročíst, naleznete jej pod odkazem v textu.

Pro Vás – rodiče – jsou zcela zásadní informace obsažené na straně 5 a 6 označené růžovou barvou a symbolem paragrafu “§”.

Manuál rozlišuje tři stupně “důležitosti/ závaznosti”:

Označené symbolem písmene “I” – informativní části

Označené symbolem písmene “D” – doporučující, avšak nezávazné části

Označené symbolem paragrafu “§” – závazné části

Mgr. Pavel Čopf

Rodičům nově přijatých dětí do MŠ

Vážení rodiče,

předem bych rád vyjádřil potěšení nad tím, že jste si jako místo pro předškolní vzdělávání Vašich dětí vybrali právě naši školu! Vaší důvěry si Vážíme a budeme dělat vše pro to, abychom ji neztratili.

Otevření MŠ pro následující školní rok proběhne dne 1. 9. 2020. Příchod dětí do školky bude možný v doprovodu rodičů v čase od 6:30 do 8:00.

V prvních dnech potom mohou rodiče ve školce s dětmi hodinku, či dvě pobýt, tak aby byla celá situace pro dítě co nejpohodovější, jelikož si uvědomujeme, že nástup dětí do MŠ nemusí být pro děti vždy jednoduchý. V tomto kontextu se snažíme o co nejpřirozenější nástup dítěte a jeho začlenění do kolektivu dětí, proto určitě nebudeme pořádat žádné “slavnostní přivítání” apod., které by mohlo být pro dětí spíše stresující.

Z praktickcýh věcí bych jistě zmínil přinést si do školky vhodné přezůvky. Další praktické a organizační informace se dozvíte přímo od paní učitelky a následně na společné schůzce, která bude naplánována v první polovině měsíce září 2020.

Rodičům taktéž doporučujeme přečíst školní řád naší školky, kde se dozví podrobnosti týkající organizace MŠ.

S přáním pohodového zbytku léta,

Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Uctění památky padlých vojáků

Dne 19. 6. 2020 žáci naší školy podvedením p. uč. Hanzalové důstojně uctili památku padlých vojáků des. Josefa Sokola, voj. Josefa Bartuška a voj. Ladislava Vodáka, kteří tragicky zahynuli při zneškodňování nevybuchlé německé munice krátce po skončení II. světové války.

Za přítomnosti starosty obce Bc. Zbyňka Freye, místostarosty Jiřího Vystrčila a obecního kronikáře Zdeňka Adámka zahráli žáci na flétny státní hymnu a vyslechli z úst pana starosty příběh oné tragické události.

Čest památce padlých hrdinů!

Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Setkání rodičů s novým ředitelem školy

V pátek 12. června proběhlo vůbec první hromadné setkání rodičů našich školáků s novým ředitelem školy. Vzhledem ke koronavirové krizi, která nás v uplynulých měsících všechny postihla, nebyl bohužel dřívější termín možný.

Jsem velmi rád, že se tohoto setkání zúčastnil hojný počet rodičů a měli jsme možnost v uvolněné atmosféře zhodnotit uplynulé období a nahlédnout do blízké budoucnosti naší školy.

Rodičům děkuji jak za podnětné dotazy a návrhy, tak i za již zmíněnou účast. Velmi si toho vážím a těším se na další spolupráci! Dík patří také vedení obce, která poskytla pro toto setkání vhodné prostory v sálu OÚ HM.

Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Rozhodnutí o přijetí do předškolního vzdělávání (MŠ)

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

registrační číslo                                           výsledek přijímacího řízení

1/2020                                                                                        přijat(a)         

2/2020                                                                                        přijat(a)

3/2020                                                                                        přijat(a)

4/2020                                                                                        přijat(a)

5/2020                                                                                        přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 27. 5. 2020.

Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Provoz školní družiny – DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení rodiče,

po konzultaci s rodičovskou veřejností a zejména po dohodě se zřizovatelem bude od pondělí 25. 5. 2020 v provozu školní družina nejen pro MŠ, ale také pro ZŠ. Platí ovšem, že družina pro ZŠ bude probíhat pouze v odpoledních hodinách po skončení výuky. Ranní družinu pro ZŠ, na základě metody MŠMT, otevřít bohužel nelze.

Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Znovuotevření základní školy k 25. květnu – aktualizováno 27. 5. 2020

Počínaje 25. květnem 2020 bude opět otevřena naše základní škola. K otevření dochází po dohodě se zřizovatelem, zaměstnanci školy a rodiči. Otevření školy je však podmíněno dodržováním některých opatření, které jsou součástí metodiky MŠMT k otevírání ZŠ na území ČR. Čtěte prosím pozorně!

 • zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení vč. seznámení (bez podpisu zákonného zástupce nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna)
 • před školou platí povinnost dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí úst a nosu
 • vstup do budovy školy je povolen pouze žákům
 • nikdo s příznaky COVID-19 nesmí vstoupit do školy
 • každý žák musí mít s sebou ve škole minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách vždy roušky
 • při pobytu ve třídě nemusí žáci a pedagog nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry, žáci se řídí pokyny pedagoga
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržení je důvodem pro nevpuštění žáka do školy tzn. vyřazení žáka ze školní skupiny
 • žáky bude před školou vyzvedávat pověřený zaměstnanec školy
 • žák si musí neprodleně po přezutí vydezinfikovat ruce
 • žák si vždy po skončení vzdělávacího bloku vydezinfikuje nebo umyje ruce
 • při podezření na nákazu informuje škola zákonné zástupce a krajskou hygienickou stanici
 • při prokázání nákazy mohou být na členy školní skupiny a jejich rodinné příslušníky uvalena karanténní opatření
 • je zakázána výuka tělesné výchovy vč. plavání

Informace vychází z dokumentu ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 zveřejněného 2. 5. 2020.

Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Rozhodnutí o přijetí do základního vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

registrační číslo                                           výsledek přijímacího řízení

1/2020                                                                                        přijat(a)         

2/2020                                                                                        přijat(a)

3/2020                                                                                        přijat(a)

4/2020                                                                                        přijat(a)

5/2020                                                                                        přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 11. 5. 2020.

Mgr. Pavel Čopf, ředitel