Rozhodnutí o přijetí do základního vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

registrační číslo                                           výsledek přijímacího řízení

1/2020                                                                                        přijat(a)         

2/2020                                                                                        přijat(a)

3/2020                                                                                        přijat(a)

4/2020                                                                                        přijat(a)

5/2020                                                                                        přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 11. 5. 2020.

Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Znovuotevření mateřské školy a školní jídelny k 11. květnu 2020

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem školy a na základě postupného uvolňování opatření zavedených v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, dojde 11. 5. 2020 ke znovuotevření mateřské školy.

MŠMT v této souvislosti stanovuje základní podmínky, za kterých se mohou děti výuky účastnit. Pro rodiče jsou potom důležité následující body:

  1. Děti, stejně jako pedagogičtí pracovníci nemusejí používat na půdě školy roušky. Rodiče však roušku mít musejí a v budově školy se zdržují jen po nezbytně nutnou dobu.
  2. Zákonný zástupce dítěte je povinen při prvním vstupu do školy předložit „Čestné prohlášení o neexistenci příznaku virového infekčního onemocnění.“ (Možno podepsat přímo ve škole)
  3. MŠMT doporučuje maximalizovat pobyt ve venkovních prostorách školy (hřiště, zahrada). Prosíme tedy rodiče, aby tomu přizpůsobily oblečení svých dětí.

Výdej obědů pro cizí strávníky bude potom probíhat přes „výdejové okénko“ v levé části školní budovy.

Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče od 1. 5. 2020 do 16. 5. 2020 vyhlašujeme zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/ 2021. Vzhledem k aktuální situaci bohužel není vhodné, aby zápis probíhal obvyklým způsobem za přítomnosti rodičů a budoucích žáků.
 
Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/ 2021 (č.j.: MSMT-15657/2020-1) proběhne zápis formou zaslání zápisního listu a dalších náležitostí (viz níže) na adresu školy, kterou naleznete na stránkách školy v sekci „kontakty“. Zápisní list naleznete ke stažení pod tímto textem.
 
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
 
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor zde) , a
 
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
 
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem (k nahlédnutí zde) -tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
 
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 
Předem děkuji za zájem a taktéž za pochopení!
Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 bude na naší škole probíhat zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/ 2021. Vzhledem k aktuální situaci bohužel není vhodné, aby zápis probíhal obvyklým způsobem za přítomnosti rodičů a budoucích žáků.
Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do základních škol všech zřizovatelů (č.j.: MSMT-12639/2020-1) proběhne zápis formou zaslání zápisního listu na adresu školy, kterou naleznete na stránkách školy v sekci „kontakty“. Zápisní list naleznete ke stažení pod tímto textem.
 
Předem děkuji za zájem a taktéž za pochopení!
Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Tipy pro domácí výuku

* Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.

* matematika pro 1. – 9. ročník základních škol v hravé formě Matika.in

* češtinu a matematiku pro I. a II. stupeň základní školy jde procvičovat na Onlinecvičení.cz

* pro žáky I. stupně základních škol využijete portál Školákov.eu

* Nakladatelství Fraus zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy

* online procvičování pro žáky základních škol nabízí Škola s nadhledem

* online cvičení z angličtiny pro žáky I. stupně

UčíTelka:
Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Omezení provozu základní a mateřské školy, školní družiny a školní jídelny

Základní škola a družina:
Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 10. 3. 2020 se s účinností od 11. 3. 2020 ruší na dobu neurčitou výuka na základních školách. V této době výslovně zakázána přítomnost žáků na půdě školy.
 
Mateřská škola:
Ačkoliv se výše zmíněné mimořádné opatření dosud netýká mateřských škol, MŠMT doporučuje ředitelům mateřských škol zvážit omezení nebo přerušení provozu také zde.
 
Po důkladné úvaze, dohodě se zřizovatelem a nízkému počtu dětí, které na základě vzniklé situace navštěvují mateřskou školu, jsme se rozhodli tuto na neurčitou dobu s účinností od pondělí 16. 3. 2020 taktéž uzavřít.
 
Školní jídelna:
Provoz školní jídelny bude potom přerušen taktéž od 16. 3. 2020 na dobu neurčitou.
 
Čerpání ošetřovného: Informace k případnému čerpání ošetřovného najdou rodiče na stránkách ČSSZ ZDE. Formulář žádosti potvrdí škola zájemcům na základě telefonické, případě e-mailové domluvy.
 
OSVČ mohou také požádat o ošetřovné viz výzva na webu MPO  zde.
 
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
e-mail: zsms.masuvky@seznam.cz
tel.: +420 739 470 607
  Děkuji za pochopení!
Mgr. Pavel Čopf, ředitel