Rozhodnutí o přijetí žáků do MŠ (šk. rok 2022/ 23)

Rozhodnutí

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/ 2023

registrační číslo                                           výsledek přijímacího řízení

1/2022                                                                                        přijat(a)

2/2022                                                                                        přijat(a)

3/2022                                                                                        přijat(a)

4/2022                                                                                        přijat(a)

5/2022                                                                                        přijat(a)

6/2022                                                                                        přijat(a)

7/2022                                                                                        přijat(a)

8/2022                                                                                        přijat(a)

9/2022                                                                                        přijat(a)

10/2022                                                                                      přijat(a)

11/2022                                                                                      přijat(a)

12/2022                                                                                      přijat(a)

13/2022                                                                                      přijat(a)

14/2022                                                                                      přijat(a)

15/2022                                                                                      přijat(a)

Děkujeme za Váš zájem a projevenou důvěru!

Mgr. Pavel Čopf

.

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

registrační číslo   –   výsledek přijímacího řízení

1/2022 – přijat(a) 

2/2022 – přijat(a)

3/2022 – přijat(a)

4/2022 – přijat(a)

5/2022 – přijat(a)

6/2022 přijat(a)

Děkujeme za Váš zájem a projevenou důvěru!

Mgr. Pavel Čopf

Zápis do MŠ – 5. 5. 2022

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v letošním školním roce v souladu splatnými právními předpisy v termínu 5. 5. 2022 v čase od 8.00 do 15.00.

V rámci zápisu si budete mít možnost si s dítětem prohlédnout prostory naší MŠ a vidět její provoz v běžném režimu. Veříme, že se Vám i Vašim dětem v naší školce bude líbit!

K zápisu si prosím nachystejte následující:

  • rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce
  • vyplněnou žádost o přijetí dítete do MŠ (ke stažení zde)
  • lékařem potvrzenou přihlášku dítěte k zápisu do MŠ (ke stažení zde) – prosím vytisknout oboustranně na jeden papír (může být barevně i černobíle)

Budeme se na Vás těšit!

Mgr. Pavel Čopf a Blanka Jilková (p. uč. v MŠ)

Zápis do 1. ročníku ZŠ a Den otevřených dveří

Vážení rodiče,

dne 8. 4. 2022 v čase od 14. do 17. hodiny proběhne na naší škole zápis do 1. ročníku ZŠ.

V souvislosti se zápisem budete mít možnost dne 7. 4. 2022 naší školu navštívit v rámci Dne otevřených dveří a nahlédnout, jak vypadá běžný den v naší škole.

K zápisu si prosím přineste rodný list dítěte, vyplněný a podepsaný zápisní list (ke stažení zde) a samozřejmě dobrou náladu :-). Pokud nemáte možnost si zápisní list vytisknout, bude možné jej obdržet a vyplnit též přímo ve škole.

Těšíme se na všechny nové žáky!

Mgr. Pavel Čopf

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

registrační číslo   –   výsledek přijímacího řízení

1/2021 – přijat(a) 

2/2021 – přijat(a)

3/2021 – přijat(a)

4/2021 – přijat(a)

5/2021 – přijat(a)

Děkujeme za Vaši důvěru!

Mgr. Pavel Čopf

        

Zápis do MŠ (2. 5. – 16. 5. 2021)

Vážení rodiče,

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu splatnými právními předpisy v termínu od 2. do 16. 5. 2021. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, je však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Žádost o přijetí (resp. zápisní list – ke stažení zde) mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

−do datové schránky školy,

−e-mailem selektronickým podpisem zákonného zástupce,

−poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

−osobním podáním ve škole (možná telefonická či mailová domluva na termínu osobního podání – viz zde).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní (tímto není myšleno očkování proti nemoci COVID-19) nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Děkujeme za Váš zájem!

Mgr. Pavel Čopf

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/ 2022

Vážení rodiče,

bohužel ani v letošním školním roce nebude probíhat zápis do prvních tříd obvyklým způsobem. Organizace zápisu tak bude probíhat v datech od 1. 4. do 30. 4. 2021 dvěma způsoby:

  1. Povinné dokumenty (viz níže) budou zaslány poštou.
  2. Po telefonické konzultaci předání dokumentů osobně přímo ve škole.

K zápisu je nutné připravit:

  1. Vyplněný zápisní list (ke stažení zde)
  2. Kopie rodného listu dítěte
  3. Kopie OP zákonného zástupce dítěte

Předem děkuji za zájem a taktéž za pochopení!
Mgr. Pavel Čopf